Blir norske styrer bedre av å øke kvinneandelen?

Publisert den 08.03.2024 av People Mode AS

Mange har nok fått med seg lovendringen om kjønnsbalanse i norske styrer. Vi har sett på hvilke muligheter dette kan gi oss.

Kravet som innføres innebærer at foretak over en viss størrelse må ha minst 40% av hvert kjønn representert i styret. Dette kan innebære store endringer for noen bedrifter og det gjør at vi må se situasjonen fra et annet perspektiv. Endringer kan være krevende, men det åpner også opp for muligheter. Gjennom å tilføre nye ressurser med annen kompetanse, så bidrar det til at vi ser situasjoner fra ulike vinkler, og det utfordrer måten vi tenker og arbeider på. Ved å tenke nytt og tilnærme oss problemstillinger med forskjellig perspektiv, så kan vi skape effektivisering, forbedring og utvikling. Dette kan være med å bidra til at vi får et enda mer lønnsomt selskap.

 

Benytt muligheten som ligger i de nye reglene om kjønnsbalanse

Enkelte styrer består over lang tid og det kan være vanskelig å endre sammensetningen. Det kan være behov for endring, men det er vanskelig å bryte opp på grunn av tette relasjoner, familiære bånd og aksjonæravtaler. Med de nye reglene så er det ikke lengre et valg vi har, vi må innrette oss etter de nye reglene. Skap en verdi for selskapet gjennom dette og utnytt muligheten til å bygge ny og annen kompetanse inn i styret.

Gjennom bruk av styreevaluering og interessentanalyse som verktøy kan dere både skape gode diskusjoner, samt konkret og god dokumentasjon på hvilken kompetanse styret trenger.

Basert på dette søker dere etter styrekandidater, enten om dere gjør det selv eller om dere får ekstern bistand til å finne den rette kandidaten. En liten påminnelse her kan være at det er absolutt ikke sikkert at kandidaten finnes i ditt eget nettverk.

 

Hva kjennetegner et styre som skaper verdi for selskapet?

For å ha et godt fungerende styre er det viktig at styre ikke bare er en formalitet, men at det består av medlemmer som gir en verdi for selskapet. Et godt styre bør:

 • ivareta selskapets interesser og formål
 • sørge for at selskapet til enhver tid har rett ledelse, og støtte og følge opp sittende ledelse.
 • motivere og være pådriver for nye initiativ og se muligheter
 • bidra i strategiprosessen og være i stand til å ta beslutninger som ledelsen kan operasjonalisere.
 • føre kontroll og tilsyn (eks. måloppfølging, internkontroll og risikostyring, samfunnsansvar/bærekraft)
 • sikre rett kompetanse og egenskapet i styret, sikre at styret er i utvikling og utnytter ressursene som sitter der


Med dette i bakhode kan man se på selskapets behov og rekruttere kandidater som egner seg til styrets oppgaver.Et skape og beholde et godt styre?

Her er tre konkrete tips på hva du bør gjøre:

1. Evaluer og bygg styret (teamet) basert på hvilken situasjon selskapet står i.

2. Sett sammen riktig styre, med den kompetansen og egenskapene som kreves.

3. Jobb med kontinuerlig utvikling og kompetanseheving i styret.

Gjennom å gjøre dette kan du oppnå bedre gjennomarbeidede beslutninger, en ledelse som opplever sterkere støtte og får større gjennomføringsevne, bedre omdømme, at kapasiteten blir utnyttet fullt ut, og potensielt oppnå ei bedre bunnlinje.


 

  Tilbake til overskriften:

  Blir norske styrer bedre av å øke kvinneandelen?

  Norske styrer blir ikke bedre av å øke kvinneandelen alene. Det handler om å sette sammen de gode teamene, hvor man får mangfoldet og menneskene som kan arbeide godt sammen. Når du leter etter styrekandidater blant flere mulige kandidater, så får du flere kloke hoder å velge mellom, noe som kan gi både flere perspektiver til selskapet og en felles evne til å se flere muligheter.   Ønsker du hjelp med å sette sammen et godt styre?

  For å sikre tilførsel av god og riktig kompetanse kan bistand til rekrutteringsprosessen være hensiktsmessig. Vi bistår med styreevaluering og styrerekruttering og hjelper gjerne.